Πρόσκληση για την απασχόληση Μεταπτυχιακών Φοιτητών & Υποψηφίων Διδακτόρων στη ΒΚΠ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 520 / 02-10-2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «Υποδομή-Τεκμηρίωση Βιβλιοθήκης», που χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Νικόλαο Αβούρη του Τμήματος Ηλεκτρολόγων–Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Υποστήριξη της λειτουργίας της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης και της Βιβλιοθήκης του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών κατά τις μεσημβρινές και βραδινές ώρες.

Η πρόσκληση απευθύνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η Πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην αναλυτική της μορφή, μαζί με τα δικαιολογητικά, στο δικτυακό τόπο της Επιτροπής Ερευνών.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος προς τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) προτίθεται να απασχολήσει έναν (1) Mεταπτυχιακό Φοιτητή (ΜΦ) τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών με αντικείμενο ή κατεύθυνση σε τεχνολογίες πληροφορικής.

Η θέση αφορά στην υλοποίηση συγκεκριμένων εργασιών ανάπτυξης και παραμετροποίησης ειδικών λειτουργιών στην πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Εκδόσεων Ανοικτής Πρόσβασης Open Journals System, που χρησιμοποιεί η ΒΚΠ για τη λειτουργία της υπηρεσίας Πασιθέη και των ψηφιακών συλλογών Κοσμόπολις και Πλειας. Παράλληλα αφορά την ανάπτυξη και παραμετροποίηση ειδικής λειτουργίας αναζήτησης στο δικτυακό τόπο της ΒΚΠ.

Απαραίτητα ουσιαστικά προσόντα:

  • Άριστη γνώση διαχείρισης και υποστήριξης λειτουργικών συστημάτων UNIX (Solaris 9, Red Hat & SUSE Linux κ.ά.).
  • Εμπειρία και τεχνογνωσία σε σχεδιασμό, ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού και πληροφοριακών συστημάτων.
  • Πολύ καλές γνώσεις ανάπτυξης και διαχείρισης δικτυακών (web) εφαρμογών και τεχνολογιών: PHP, XML, HTML, CSS, Javascript, AJAX, ASP.net και σχεδίασης και διαχείρισης συστημάτων βάσεων δεδομένων (MySQL, PostgreSQL).
  • Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/01/2014 στο Τμήμα Αναγνωστηρίων & Δανεισμού στη ΒΚΠ (πρωινές ώρες 8:00-14:00):

  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
  • Yπεύθυνη δήλωση ότι δεν αμοίβεστε από άλλο ερευνητικό πρόγραμμα και δεν λαμβάνετε υποτροφία από άλλη πηγή του Παν/μίου
  • Συστατική επιστολή από την/τον υπεύθυνο καθηγήτρια/ καθηγητή, σχετική με τις ικανότητες, επιδόσεις και δυνατότητες σας στα σχετικά με την παρούσα πρόσκληση γνωστικά αντικείμενα
  • Βεβαίωση από την Γραμματεία του Τμήματός σας ότι είστε μεταπτυχιακός φοιτητής του Παν/μίου Πατρών.
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το αρμόδιο προσωπικό της ΒΚΠ στα τηλέφωνα 2610 969623 (κος Γεωργίου) και 2610 969620 (κα Χαρμπίλα) ή με email στη διεύθυνση panos@lis.upatras.gr.