Επίσημη ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης

Επίσημη ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
1949-
https://www.coe.int/en/web/portal/home
Ευρωπαϊκή Ένωση, European Union