Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop)

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop)
1975-
http://www.cedefop.europa.eu/el
Επαγγελματικός προσανατολισμός, Επαγγελματική εκπαίδευση, Ευρωπαϊκή Ένωση, Occupational training, Vocational education, European Union