Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Πληροφοριών (European Information Association)

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Πληροφοριών (European Information Association)
1998-2012
http://www.eia.org.uk/
Ευρωπαϊκή Ένωση, European Union