Ιστορικό αρχείο Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ιστορικό αρχείο Ευρωπαϊκής Ένωσης
1952-
http://ec.europa.eu/historical_archives/index_en.htm
Ευρωπαϊκή Ένωση, European Union