Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
1994-
http://www.europarl.europa.eu/oeil/home/home.do
Αποφάσεις, Λήψη των, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Decision making, European Council