Ελληνική επιθεώρηση πολιτικής επιστήμης = Greek political science review

Ελληνική επιθεώρηση πολιτικής επιστήμης = Greek political science review
1993-
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hpsa/