Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών = Greek review of social research, The

Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών = Greek review of social research, The
1980-
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/