Κοινωνική πολιτική = Social policy

Κοινωνική πολιτική = Social policy
2013-
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/eekp/