πολύφιλος = poliphilos

πολύφιλος = poliphilos
2010-
http://ejournals.lib.auth.gr/poliphilos/issue/archive