Δελτίον της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας = Bulletin de la Societe Veterinaire Hellenique

Δελτίον της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας = Bulletin de la Societe Veterinaire Hellenique
1951-2001
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/jhvms/
Συνεχίζεται από: Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society