Ελληνική φιλοσοφική επιθεώρηση

Ελληνική φιλοσοφική επιθεώρηση
1984-1994
http://xantho.lis.upatras.gr/pasithee/index.php/ephe/