Λογότυπο του έργου PATTERN
Το PATTERN (Piloting open and responsible Activities and Trainings Towards the Enhancement of Researchers Networks) είναι μια δράση συντονισμού και υποστήριξης, στόχος της οποίας είναι η προώθηση της πρακτικής της Ανοικτής και Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας, που θα αναπτύξει πιλοτικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες για ερευνητές σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας τους. Αυτές οι εκπαιδεύσεις θα ενισχύσουν τις μεταβιβάσιμες δεξιότητές τους, με απώτερο στόχο να ενδυναμώσουν τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τους ερευνητικούς οργανισμούς να μετασχηματιστούν και να αναβαθμίσουν το επίπεδο της άριστης επιστήμης που διεξάγεται εντός της Ευρωπαϊκής Περιοχής Έρευνας (European Research Area) για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων και την αλληλεπίδραση μεταξύ επιστήμης και κοινωνίας. Το σχέδιο εργασίας του PATTERN αποτελείται από συγκεκριμένες αλληλένδετες δραστηριότητες, καθεμία από τις οποίες υλοποιείται στο πλαίσιο μιας συνεπούς μεθοδολογίας, βασισμένης σε τέσσερις διαδοχικές φάσεις και μία οριζόντια φάση διατήρησης:

  1. ενοποίηση της γνώσης (RP1)
  2. ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων PATTERN και πλατφόρμα (RP2)
  3. δοκιμές εκπαιδευτικών ενοτήτων PATTERN (RP3)
  4. στοιχεία για την ανάπτυξη πολιτικής (RP4)
  5. συν-δημιουργία και συν-σχεδιασμός (HP)

Παράλληλα, θα υπάρχουν τα εξής πακέτα εργασίας: (α) μια δραστηριότητα χαρτογράφησης και ανάλυσης θα φροντίσει να αναδείξει τις ευκαιρίες μάθησης για ερευνητές της Ανοικτής και Υπεύθυνης Έρευνας & Καινοτομίας, εντοπίζοντας τις δυνατότητες για νέες δραστηριότητες κατάρτισης για ερευνητές σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας τους (WP1), (β) με βάση τη χαρτογράφηση, θα παραχθεί εκπαιδευτικό υλικό, μαζί με μια πλατφόρμα εκπαίδευσης που θα επιτρέπει οι εκπαιδευόμενοι να έχουν εύκολη πρόσβαση και να κάνουν χρήση αυτών των υλικών μακροπρόθεσμα (WP2), (γ) οι νέες εκπαιδευτικές ενότητες θα τεθούν πιλοτικά και στη συνέχεια θα αξιολογηθούν για την περαιτέρω βελτίωση τους (WP3), (δ) θα παραχθούν συστάσεις πολιτικής για την εκπαίδευση των ερευνητών σχετικά με την Ανοικτή και Υπεύθυνη Έρευνα & Καινοτομία και θα σχεδιαστούν πρακτικές, με βάση τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν (WP4) και (ε) δραστηριότητες διάδοσης, επικοινώνησης και συμμετοχής (WP5) θα εξασφαλίσουν στη συνέχεια την ευρεία προσέγγιση των αποτελεσμάτων και των αποτελεσμάτων των έργων και την επίτευξη των επιπτώσεών τους.

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης συμμετέχει στο έργο εκπροσωπώντας τον Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, ως συνεργαζόμενος εταίρος (affiliated partner) του OpenAIRE.

Στοιχεία έργου

Ιστότοπος: https://www.pattern-openresearch.eu/
Διάρκεια έργου: 42 μήνες
Χρηματοδότηση: HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01(European Research Area)