Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0891-9356
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Ninetheenth-century fiction
1986- (3 years)
Διεύθυνση διαδικτύου