Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0003-2654
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1997-2012