Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0219-8878
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
2011-2013
Διεύθυνση διαδικτύου