Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0008-6363
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1996-2013
Διεύθυνση διαδικτύου