Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0092-8674
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1995-2013
Διεύθυνση διαδικτύου