Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0090-502x
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1988-2013
Διεύθυνση διαδικτύου