Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0891-6837
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζεται από: Mathematics of computation
1943-1959
Διεύθυνση διαδικτύου