Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
1529-1006
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Είναι υποσύνολο ή συμπλήρωμα του: Psychological science
2000- (5 years)
Διεύθυνση διαδικτύου