Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0022-1767
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1998-2016
Διεύθυνση διαδικτύου