Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0021-9665
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1996-2016
Διεύθυνση διαδικτύου