Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
2169-9380
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1978-2013