Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
1424-8581
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
2004-2013
Διεύθυνση διαδικτύου