Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0012-1797
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
2000-2013
Διεύθυνση διαδικτύου