Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0362-8949
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Memorandum. Institute of Pacific Relations, American Council. Συνεχίζεται από: Asian survey.
1935-1961
Διεύθυνση διαδικτύου