Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0095-1390
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Απορροφήθηκε από: Journal of British studies
1969-2004
Διεύθυνση διαδικτύου