Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
1018-2101
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
2008-2012