Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0008-5472
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1941-2013