Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0022-3808
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
2011-2013
Διεύθυνση διαδικτύου