Η υπηρεσία διαδανεισμού της ΒΚΠ έχει ως αποστολή την εξυπηρέτηση των χρηστών της για την ανεύρεση, παραγγελία και παράδοση αντιγράφων άρθρων σε έντυπη μορφή από περιοδικά, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στις συλλογές έντυπων ή ηλεκτρονικών περιοδικών της ΒΚΠ, καθώς και για την ανεύρεση, παραγγελία και διαδανεισμό βιβλίων από τρίτες βιβλιοθήκες του εσωτερικού ή εξωτερικού τα οποία δεν περιλαμβάνονται στις συλλογές της.

Τα αιτήματα παραγγελίας τεκμηρίων των χρηστών της ΒΚΠ υποβάλλονται και διεκπεραιώνονται αποκλειστικά online μέσω του Συστήματος Διαδανεισμού των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών IΡΙΣ. Οι χρήστες της ΒΚΠ έχουν τη δυνατότητα δημιουργίας ενός Αποθεματικού Λογαριασμού για την οικονομική διαχείριση των αιτημάτων τους επωφελούμενοι των πλεονεκτημάτων που παρέχει ένας τέτοιος λογαριασμός (δείτε πληροφορίες παρακάτω).

Κανόνες διαδανεισμού

 • Η παραγγελία της βιβλιογραφίας αφορά τις ανάγκες της ερευνητικής/διδακτικής δραστηριότητας του χρήστη.
 • Δικαίωμα παραγγελίας άρθρου ή βιβλίου που δεν βρίσκεται στη ΒΚΠ, έχουν όσοι είναι κάτοχοι κάρτας βιβλιοθήκης και η παραγγελία γίνεται μέσω της Υπηρεσίας Διαδανεισμού.
 • Η παραγγελία μπορεί να ικανοποιηθεί είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό με την ανάλογη χρηματική επιβάρυνση του χρήστη.
 • Για την χρέωση των παραγγελιών υπάρχει σχετικό τιμολόγιο που καθορίζεται από τη ΒΚΠ.
 • Η παραγγελία βιβλίου ή άρθρου από τεύχος περιοδικού που έχει χαθεί ή δεν είναι διαθέσιμο από την συλλογή της ΒΚΠ δεν έχει οικονομική επιβάρυνση για τον χρήστη.
 • Δυνατότητα δημιουργίας Αποθεματικού Λογαριασμού έχουν όλοι οι χρήστες της ΒΚΠ. Με το άνοιγμα του λογαριασμού καταβάλλεται το ελάχιστο ποσό των είκοσι (20) ευρώ.
 • Υλικό που δανείζεται από άλλη Βιβλιοθήκη υπόκειται στους όρους δανεισμού που θέτει η δανείζουσα Βιβλιοθήκη.
 • Οι εξωτερικοί χρήστες δεν έχουν την δυνατότητα παραγγελίας βιβλίων μέσω της Υπηρεσίας Διαδανεισμού.
 • Στην περίπτωση παραγγελίας βιβλίου, όταν χρειάζεται συγκεκριμένη έκδοση πρέπει να αναγράφεται στην αίτηση διαφορετικά θα παραγγέλνεται η πιο πρόσφατη έκδοση (σε περίπτωση που βρεθεί).
 • Παραγγελίες βιβλίων δεν εκτελούνται από 15 Ιουλίου μέχρι 20 Αυγούστου.
 • Σε περίπτωση μη παραλαβής άρθρου μέσα σε χρονικό διάστημα 6 μηνών, γίνεται χρέωση της βιβλιογραφίας που έχει παραγγελθεί στην κάρτα βιβλιοθήκης του χρήστη (αν δεν είναι κάτοχος Αποθεματικού Λογαριασμού).
 • Σε περίπτωση μη παραλαβής βιβλίου, μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα που έχει ορισθεί από τη δανείζουσα Βιβλιοθήκη, το βιβλίο θα επιστρέφεται και θα γίνεται χρέωση στην κάρτα βιβλιοθήκης του χρήστη (αν δεν είναι κάτοχος Αποθεματικού Λογαριασμού).

Τιμολόγιο Υπηρεσίας Διαδανεισμού

Τιμολόγιο Παραγγελίας Άρθρων
Παραγγελία άρθρου από εξωτερικό Παραγγελία άρθρου από εσωτερικό
01-10 σελ: 2,90 Ευρώ
11-20 σελ: 4,30 Ευρώ
21-30 σελ: 5,70 Ευρώ
31-40 σελ: 7,10 Ευρώ
41-50 σελ: 8,50 Ευρώ
51-100 σελ: 14,10 Ευρώ
101-150 σελ: 19,80 Ευρώ
151-200 σελ: 25,40 Ευρώ
201-250 σελ: 31,00 Ευρώ
01-20 σελ: 2,00 Ευρώ
21-50 σελ: 3,00 Ευρώ
51-100 σελ: 5,00 Ευρώ
101-150 σελ: 8,00 Ευρώ
151-200 σελ: 10,00 Ευρώ
200 σελ. και άνω: 15,00 Ευρώ
Τιμολόγιο Παραγγελίας Βιβλίων
Παραγγελία βιβλίου από εξωτερικό Παραγγελία βιβλίου από εσωτερικό
17,50 € 11,00 €
Πρόστιμο καθυστερημένης επιστροφής βιβλίου
1,50 €/ημέρα
Οδηγός χρήσης ΙΡΙΣ
Πληροφορίες για τον Αποθεματικό Λογαριασμό

Πληροφορίες:

 • Κωνσταντίνα Σύψα, 2610 969673, dina@lis.upatras.gr