Η ΒΚΠ εξασφάλισε δωρεάν πρόσβαση στη Foundations and Trends® Technology eBooks Library μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020. Πρόκειται για μια αξιόπιστη πηγή για φοιτητές και ερευνητές που αναζητούν μια υψηλού επιπέδου εισαγωγή σε μια νέα θεματική περιοχή. Ο κάθε τίτλος είναι μια απλή μονογραφία περίπου 150 σελίδων. Οι συγγραφείς είναι σημαντικοί ερευνητές του χώρου και παρουσιάζουν μια σύγχρονη ανάλυση και κριτική του θέματος υπό εξέταση, η οποία πιστοποιείται από διαδικασίες ομότιμης κρίσης.

Κατά τη χρήση του περιεχομένου της Foundations and Trends® Technology eBooks Library, παρακαλείσθε να έχετε υπόψη σας τα παρακάτω (αντιγραφή από το μήνυμα του παρόχου):

1. IEEE is the owner of all rights, titles, and interests in and to the database, including all copyright and other intellectual property rights under United States and International laws.
2. The database is offered herein on an “as is” basis. IEEE makes no warranty as to the quality, performance, or compatibility of the database.
3. Authorized users are not permitted to create a searchable archive by using robots or intelligent agents to access, search, and/or systematically download any portion of IEEE Xplore