Στα πλαίσια της δοκιμαστικής πρόσβασης στη βάση δεδομένων zbMATH θα πραγματοποιηθεί ένα σεμινάριο διαδικτυακά (webinar), το οποίο μπορούν να παρακολουθήσουν όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Το webinar θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 7 Μαρτίου, στις 11.00 π.μ.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε είναι τα ακόλουθα:

1. Πηγαίνετε στη διεύθυνση https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__webconf.vc.dfn.de_zbmathit_&d=DwIDaQ&c=vh6FgFnduejNhPPD0fl_yRaSfZy8CWbWnIf4XJhSqx8&r=XduMfIrQZCaOlCiY9P8TuvIX3ptLDjC0Y2JLTx8JFBw&m=3jZwFDY1DYr-j2edM1nCqwiEyOUmMZcOthN1Ph53wd4&s=koI_nAls-5RzYUypj1Ia1aRbeMON-BAwOXEO_POZOcU&e=.
2. Επιλέγετε: ENTER AS GUEST
3. Πληκτρολογείτε το όνομά σας και
4. Πατάτε: ENTER ROOM

Ομιλητής: Octavio Paniagua, octavio@zentralblatt-math.org.

Πριν συνδεθείτε, βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το πρόγραμμα Java στο πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτει ο υπολογιστής σας.