Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Το Πανεπιστήμιο Πατρών με έδρα την Πανεπιστημιούπολη Ρίου, Τ.Κ. 26504, Πάτρα, σέβεται τη σπουδαιότητα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων και της σύννομης και ορθής επεξεργασίας τους. Συμμορφώνεται πλήρως με τις βασικές αρχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, λαμβάνοντας πρωτίστως υπόψη τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων και διασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία βρίσκονται στην κατοχή του συλλέγονται νομίμως για καθορισμένους με απόλυτο τρόπο σκοπούς.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των πληροφοριακών αναγκών των χρηστών, της τεκμηρίωσης της ερευνητικής παραγωγής του ιδρύματος η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών, με έδρα την οδό Αριστοτέλους, στην Πανεπιστημιούπολη Ρίου, Τ.Κ. 26504, τηλ. 2610969621, e-mail info@lis.upatras.gr, συλλέγει προσωπικά δεδομένα στις παρακάτω περιπτώσεις όπου ο επισκέπτης/χρήστης:

  • εγγράφεται στην ΒΚΠ αποκτώντας προσωπική κάρτα μέλους
  • εγγράφεται για τη χρήση συγκεκριμένης ηλεκτρονικής – δικτυακής υπηρεσίας μέσω του δικτυακού τόπου της ΒΚΠ (διαδανεισμός, μαθήματα ξένων γλωσσών, χρήση Η/Υ, κλπ.)
  • συμπληρώνει και αποστέλλει ηλεκτρονικά στην ΒΚΠ τις αντίστοιχες φόρμες επικοινωνίας.

Στις παραπάνω περιπτώσεις οι ζητούμενες πληροφορίες είναι οι εξής: όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, ακαδημαϊκή ιδιότητα, αριθμός Φοιτητικού Μητρώου, στοιχεία επικοινωνίας, όπως τηλέφωνο, email, διευθύνσεις μόνιμης και φοιτητικής κατοικίας.

Η ΒΚΠ χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών για τους παρακάτω λόγους:

  • τον έλεγχο και την διεκπεραίωση των απαραίτητων διεργασιών για την παροχή των υπηρεσιών της προς τα μέλη της (για παράδειγμα σε φόρμες εγγραφής υπηρεσιών)
  • την επικοινωνία με τα μέλη της για αυστηρά υπηρεσιακούς (ενημερώσεις, υπενθυμίσεις, κλπ.)

Στο πλαίσιο αυτό, η τήρηση των ανωτέρω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση του σκοπού της υπηρεσίας, καθώς και για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί ή/και για νομικούς και κανονιστικούς λόγους, ενώ δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία πέραν του ορισμένου σκοπού. Ενημερώνουμε πως αποδέκτης των εν λόγω προσωπικών δεδομένων θα είναι μόνο το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα προσωπικά σας δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας μόνο εντός Ελλάδας και ως εκ τούτου δεν διαβιβάζονται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγράφονται ύστερα από την παρέλευση ορισμένου χρόνου κατά περίπτωση συστήματος και σύμφωνα με τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της ΒΚΠ. Έχετε δικαίωμα να μας υποβάλετε αίτημα:

  • Πρόσβασης στα δεδομένα σας
  • Διόρθωσης των δεδομένων σας
  • Περιορισμού της επεξεργασίας
  • Εναντίωσης στην επεξεργασία, η οποία μπορεί να έχει τη μορφή ανάκλησης της συγκατάθεσης σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η ανάκληση αυτή δεν θίγει την επεξεργασία που βασίστηκε στην συγκατάθεση πριν την ανάκληση της.

Για περισσότερες λεπτομέρειες για το πως διαχειρίζεται η ΒΚΠ τα δεδομένα σας μπορείτε να επικοινωνείτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@lis.upatras.gr, ενώ εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας στο Πρόγραμμα Προστασίας Δεδομένων του Πανεπιστημίου Πατρών, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@upatras.gr. Τέλος, μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τον ισχύον δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Cookies

Η ΒΚΠ μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση των χρηστών ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων της. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ΒΚΠ και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ΒΚΠ είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Ο επισκέπτης/χρήστης του ιστοτόπου της ΒΚΠ μπορεί να ρυθμίσει το φυλομετρητητή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ΒΚΠ, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του είναι πιθανόν να μην μπορεί να έχει πλήρη πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές (π.χ. πλήρες κείμενο ηλεκτρονικών περιοδικών).

Υπερσύνδεσμοι (links) προς άλλους ιστοτόπους

Ο δικτυακός τόπος της ΒΚΠ περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, τους όποιους δεν διαχειρίζεται η ίδια, αλλά τρίτοι φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Η ΒΚΠ αξιολογεί το περιεχόμενο των τόπων αυτών σε σχέση με την σημασία και χρησιμότητά τους ως προς τις ανάγκες των χρηστών της, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν.

Αναγνώριση διευθύνσεων δικτύου (IP recognition)

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και κατ’ επέκταση στον δικτυακό τόπο της ΒΚΠ και στις συνδρομητικές υπηρεσίες της δεν αποθηκεύεται από τη ΒΚΠ, αλλά χρησιμοποιείται μόνο για την πιστοποίηση των δικαιωμάτων πρόσβασης στις υπηρεσίες αυτές.