Αναφορά προόδου Προγραμμάτων Ανοικτής Πρόσβασης Πανεπιστημίου Πατρών

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δημοσιεύθηκε η στατιστική αναφορά προόδου των Προγραμμάτων Ανοικτής Πρόσβασης του Πανεπιστημίου Πατρών. Η αναφορά περιλαμβάνει τα στοιχεία των δημοσιεύσεων που έχει καλύψει τη διετία 2021-2022 ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, ενώ παρατίθενται και στοιχεία των προγραμμάτων έκπτωσης που έχει εξασφαλίσει η ΒΚΠ στους εκδοτικούς οίκους MDPI και BioMed Central. Η παρακολούθηση των προγραμμάτων επιτρέπει βελτιωτικές κινήσεις για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των πόρων του ΕΛΚΕ.

Ενίσχυση δημοσιεύσεων σε περιοδικά υψηλής απήχησης από τον ΕΛΚΕ

Η δράση του ΕΛΚΕ [3.18] για την ενίσχυση δημοσιεύσεων σε περιοδικά υψηλής απήχησης προβλέπει την οικονομική στήριξη σε διεθνή περιοδικά με κριτές (peer review journals), με δείκτη απήχησης από το Web of Science και με δείκτη h-index κατά προτίμηση open access. Η δημοσίευση πρέπει να έχει εκδοθεί το έτος 2021 ή να έχει αποκτήσει DOI το έτος 2021 και οι υποψήφιοι πρέπει απαραιτήτως να είναι ενεργά μέλη Δ.Ε.Π. σε ένα από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο συγγραφέας αλληλογραφίας ή ο πρώτος συγγραφέας της δημοσίευσης θα πρέπει να είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πατρών και η μοναδική του διεύθυνση αλληλογραφίας (affiliation) να είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών. Τουλάχιστον οι μισοί εκ των συγγραφέων θα πρέπει να έχουν μοναδική διεύθυνση το Πανεπιστήμιο Πατρών. Μπορεί να χρηματοδοτηθεί μία εργασία ανά έτος και ανά Μέλος ΔΕΠ.

Αξιολόγηση προτάσεων: Ως κριτήρια αξιολόγησης ορίζονται

  1. ο δείκτης απήχησης (Impact Factor) και h-index του περιοδικού (διαφορετικά όρια στα διαφορετικά ερευνητικά/επιστημονικά θεματικά πεδία) σε περιοδικά του πρώτου και δεύτερου τεταρτημόριου (Q1και Q2) και
  2. η αξιολόγηση ανά ερευνητικό πεδίο βάσει διεθνώς αποδεκτών βάσεων δεδομένων (π.χ. Scimago Journal Rank, ISI-Web of Science, Scopus, ERIH PLUS – European Reference Index for the Humanities & Social Sciences).

Αιτήσεις: Οι υποψηφιότητες κατατίθενται στην επιτροπή μέσω αίτησης σε ψηφιακή πλατφόρμα του ΕΛΚΕ, όπου συμπεριλαμβάνονται:

  1. όνομα, Τμήμα και ηλεκτρονική διεύθυνση του μέλους Δ.Ε.Π. υποψήφιου για χρηματοδότηση της δημοσίευσής του.
  2. ο τίτλος της δημοσίευσης, ο συνολικός κατάλογος των συγγραφέων της εργασίας, το όνομα του περιοδικού και του εκδοτικού οίκου στο οποίο δημοσιεύτηκε η εργασία,
  3. μια σύντομη επεξήγηση (200 λέξεις) για την σημαντικότητα της δημοσίευσης και την συνεισφορά των υποψήφιων σε αυτή και ένα αρχείο pdf με την δημοσίευση ή το letter of final acceptance.