Ευρετηρίαση του περιοδικού Review of Science, Mathematics and ICT Education από το Scopus

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το περιοδικό Review of Science, Mathematics and ICT Education που επιμελείται το Εργαστήριο Διδακτικής των Επιστημών, Μαθηματικών και ΤΠΕ του Πανεπιστημίου Πατρών και εκδίδεται ηλεκτρονικά από την πλατφόρμα Πασιθέη της ΒΚΠ ευρετηριάζεται πλέον από τη βιβλιογραφική βάση Scopus.

Είναι το δεύτερο περιοδικό που εντάσσεται στις υπηρεσίες ευρετηρίασης του Scopus, μετά το περιοδικό Academia, ύστερα από μια μακρά περίοδο εξέτασης και η συμπερίληψή του αναδεικνύει τη μεθοδική δουλειά των ερευνητών του ιδρύματος μας, οι οποίοι αξιοποιούν σύγχρονες πρακτικές ανοικτής πρόσβασης για τη δημοσίευση του ερευνητικού τους έργου.

Η ΒΚΠ συμβάλλει με παροχή της ολοκληρωμένης εκδοτικής υποδομής και τη συστηματική δικτύωση των περιοδικών, προωθεί την καταγραφή τους από δημοφιλείς και αξιόπιστες υπηρεσίες ευρετηρίασης, παρέχει -με την πολύτιμη στήριξη του ΣΕΑΒ- τα μόνιμα αναγνωριστικά, κ.α. Η ευρετηρίαση θα ολοκληρωθεί εντός του επόμενου μήνα.

Δημοσίευση πρακτικών 14ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δημοσιεύονται στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκδοτικής “Πασιθέη” οι εργασίες του 14ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας (ΔΣΕΓ) που διοργάνωσε ο Τομέας Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών από τις 5 έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2019.

To ΔΣΕΓ πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια από το 1993 και είναι αφιερωμένο σε όλες τις πτυχές της γλωσσολογικής μελέτης και ανάλυσης της Ελληνικής. Κατά συνέπεια, φιλοξενεί συμμετοχές από όλες τις θεματικές περιοχές της Ελληνικής Γλωσσολογίας, τόσο της Θεωρητικής όσο και της Εφαρμοσμένης.

Στο ΔΣΕΓ14 πραγματοποιήθηκαν 189 προφορικές και 13 αναρτημένες επιστημονικές ανακοινώσεις και μία στρογγυλή τράπεζα για νέους ερευνητές.

Έκδοση νέου τόμου του Patras Working Papers in Linguistics

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εκδόθηκε ο τρίτος τόμος του περιοδικού Patras Working Papers in Linguistics ο οποίος περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της ομάδας του ερευνητικού προγράμματος “Μορφολογία και γλωσσική επαφή: ελληνικές διάλεκτοι σε επαφή με την Τουρκική και την Ιταλική”. Το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης “ΑΡΙΣΤΕΙΑ” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Ο τόμος είναι ανοικτής πρόσβασης και είναι διαθέσιμος μέσω της πλατφόρμας “Πασιθέη” στη διεύθυνση http://pwpl.lis.upatras.gr/index.php/pwpl/index.

Το ψηφιακό αρχείο της Ελληνικής Φιλοσοφικής Επιθεώρησης στην Πασιθέη

Στο πλαίσιο σχετικής συμφωνίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και της Συντακτικής Ομάδας του περιοδικού “Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση” της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας, η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών ανέλαβε την δημιουργία του ψηφιακού αρχείου του περιοδικού και τη διάθεσή του στο διαδίκτυο σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης.

Ήδη έχει ψηφιοποιηθεί και ευρετηριαστεί το περιεχόμενο των 25 πρώτων τευχών του περιοδικού. Το ψηφιακό αρχείο του περιοδικού διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://efe.lis.upatras.gr, μέσα από την πλατφόρμα ηλεκτρονικών εκδόσεων ανοικτής πρόσβασης Πασιθέη με την τεχνική υποστήριξη της ΒΚΠ.

Στο προσεχές διάστημα θα ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση, ευρετηρίαση και ανάρτηση στο ψηφιακό αρχείο των επόμενων 25 τευχών του περιοδικού. Το έργο εντάσσεται στη δράση της ΒΚΠ για τον συνεχή εμπλουτισμό των ψηφιακών συλλογών ανοικτής πρόσβασης της ΒΚΠ με ελληνικό επιστημονικό περιεχόμενο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κο Παναγιώτη Γεωργίου, τηλ: 2610969623, email:panos@lis.upatras.gr

Πιλοτική λειτουργία της υπηρεσίας Πασιφάη: εκδόσεις ηλεκτρονικών βιβλίων ανοικτής πρόσβασης

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών σας ενημερώνει για την έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας της υπηρεσίας Πασιφάη: εκδόσεις ηλεκτρονικών βιβλίων Ανοικτής Πρόσβασης.

Η Πασιφάη είναι μια υπηρεσία της ΒΚΠ, βασισμένη στην εφαρμογή Open Monograph Press (OMP), η οποία υλοποιεί σε δικτυακό περιβάλλον το σύνολο των διαδικασιών  έκδοσης: υποβολή προτάσεων/κειμένου, αξιολόγηση, επιμέλειας, ευρετήριο, έκδοση.

Οι στόχοι της πιλοτικής λειτουργίας περιλαμβάνουν:

  • τον έλεγχο της σκοπιμότητας, των απαιτήσεων και των δυνατοτήτων ανάπτυξης και λειτουργίας ηλεκτρονικών πανεπιστημιακών εκδόσεων ανοικτής πρόσβασης
  • την ανάπτυξη και υιοθέτηση των κατάλληλων εκδοτικών διαδικασιών μέσα από την εφαρμογή Open Monograph Press (OMP)
  • τη συνεισφορά της ΒΚΠ, ως μέλος της κοινότητας του PKP, στην περαιτέρω ανάπτυξη μιας σταθερής έκδοσης της εφαρμογής

Το πρώτο βιβλίο που συμμετέχει στην πιλοτική αυτή φάση της υπηρεσίας είναι το “GREEK VEHICLE & MACHINE MANUFACTURERS 1800 TO PRESENT: A PICTORIAL HISTORY” του αποφοίτου του Πανεπιστημίου Πατρών κου Λάμπρου Σ. Σκαρτσή.

Η ΒΚΠ απευθύνει ανοικτή πρόσκληση στα μέλη της κοινότητας του ιδρύματος που ενδιαφέρονται να δημοσιεύσουν το υλικό τους σε ηλεκτρονική μορφή και σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης να επικοινωνήσουν με τον κο Παναγιώτη Γεωργίου (2610 969623), ώστε να διερευνήσουν τις δυνατότητες και λειτουργίες της υπηρεσίας.

Η πιλοτική εγκατάσταση της Πασιφάης υλοποιήθηκε το διάστημα 1/10/2012-31/12/2012 από τους:

  • Θανάση Κόρδα,  φοιτητή επί πτυχίω του τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησής του
  • Αριάδνη-Ειρήνη Σκουληκάρη, Τμήμα Μηχανοργάνωσης της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών
  • Παναγιώτη Γεωργίου, υπεύθυνο Δικτυακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών