Νέος τρόπος πρόσβασης στο περιεχόμενο της JSTOR

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι είναι εφικτή η πρόσβαση στο JSTOR μέσω της νέας υποδομής για την ομόσπονδη πρόσβαση σε επιστημονικό περιεχόμενο του ΣΕΑΒ. Τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσετε είναι τα ακόλουθα:

  • Στην ιστοσελίδα του JSTOR επιλέγετε την εντολή “Login to My Account”
  • Στη συνέχεια επιλέγετε “Find My Institution”
  • Από τον κατάλογο των Ιδρυμάτων εντοπίζετε το Πανεπιστήμιο Πατρών ή το αναζητάτε στο “Search by Institution Name”
  • Δίπλα από το “University of Patras Πανεπιστήμιο Πατρών” θα εμφανίζεται με την επιλογή “Login”
  • Επιλέγοντας το “Login”, θα οδηγηθείτε στην ιστοσελίδα του ΣΕΑΒ (HEAL-Link), όπου πάλι θα επιλέξετε το Πανεπιστήμιο και θα οδηγηθείτε στη ιστοσελίδα σύνδεσης. Εκεί με τα συνθηματικά σας (όνομα χρήστη/συνθηματικό τύπου @upatras/@upnet) θα μπορέσετε να έχετε πρόσβαση στο επί συνδρομή περιεχόμενο της JSTOR.

Η νέο υποδομή δίνει τη δυνατότητα στα μέλη του Συνδέσμου να έχουν πρόσβαση σε συνδρομητικές πηγές δίχως να είναι στο δίκτυο του Ιδρυματός τους ή να χρειάζεται να ενεργοποιούν εικονικά δίκτυα (VPNs).

Νέα υποδομή ομόσπονδης πρόσβασης σε επιστημονικό περιεχόμενο

Σας ενημερώνουμε ότι ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας ανέπτυξε μια νέα υποδομή για την ομόσπονδη πρόσβαση σε επιστημονικό περιεχόμενο. Η ομόσπονδη πρόσβαση δίνει τη δυνατότητα στα μέλη των ιδρυμάτων του Συνδέσμου να έχουν πρόσβαση σε συνδρομητικές πηγές δίχως να είναι στο δίκτυο του Ιδρυματός τους ή να χρειάζεται να ενεργοποιούν εικονικά δίκτυα (VPNs).

Η υποδομή βασίζεται σε οντότητες διαμεσολάβησης (SAML IdP/SP proxy) και αναπτύχθηκε με στόχο να απλοποιήσει τη συμμετοχή των μελών του Συνδέσμου σε διαδικασίες ‘single sign on’ στα συστήματα των εκδοτών. Η υποδομή μπορεί να καλύψει τις ανάγκες σύνδεσης που αφορούν τόσο τις μεμονωμένες συνδρομές των Bιβλιοθήκων, όσο και τις κεντρικές συνδρομές του Συνδέσμου, αρκεί ο εκδότης/πάροχος να είναι μέλος της ελληνικής ομοσπονδίας.

Η νέα υποδομή διασυνδέεται σταδιακά με τα συστήματα των εκδοτών και θα λειτουργεί παράλληλα με τον υφιστάμενο μηχανισμό ομόσπονδης πρόσβασης. Ως τώρα διασυνδέεται με την πλατφόρμα της ΙΕΕΕ Xplore για την οποία δίνονται οι παρακάτω οδηγίες:

  • Επιλογή “Institutional Sign In”
  • Στο αναδυόμενο παράθυρο επιλέγετε τον σύνδεσμο “Shibboleth” που βρίσκεται επιλογή κάτω δεξιά.
  • Επιλογή, είτε αλφαβητικά, είτε με αναζήτηση, του “HEAL-Link”
  • Επιλογή του Ιδρύματος μας και ολοκλήρωση των βημάτων της διαδικασίας με τη μετάβαση στο περιβάλλον σύνδεσης.