Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ενημερωμένη συγκατάθεση

Κείμενο ενημερωμένης συγκατάθεσης συμμετοχής στην ερευνητική εργασία με τίτλο: «Συνταγογράφηση Βιβλιοθηκών: Παρατηρούμενες αλλαγές στα επίπεδα άγχους, κατάθλιψης και ευεξίας».

Η Athens Comic Library σε συνεργασίας με την Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ) και τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης διεξάγει εργαστήρια με τίτλο «Η δύναμη των Λέξεων» με στόχο την υποστήριξη φοιτητών με ήπια ψυχικά άλγη και ψυχολογικές πιέσεις. Απώτερος σκοπός της παρέμβασης είναι η μείωση των επιπέδων άγχους και κατάθλιψης και η αύξηση των επιπέδων ευεξίας των συμμετεχόντων.

Η μελέτη έχει ως στόχο να αξιολογήσει εάν τα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης, καθώς και ευεξίας βελτιώθηκαν μετά τη συμμετοχή στα εργαστήρια.
Τα δεδομένα θα συλλεχθούν πριν και κατόπιν της έναρξης της παρέμβασης (pre versus post).

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην έρευνα, συμπληρώνοντας τα ερωτηματολόγια συνολικής διάρκειας 10΄.

Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος από τη συμμετοχή στα εργαστήρια/έρευνα. Σε περίπτωση που διακινηθεί κάποιο δύσκολο συναίσθημα κατά τη διάρκεια ή με το πέρας αυτών, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Κοινωνική Μέριμνα και να λάβετε ψυχολογική υποστήριξη από τον ψυχολόγο της δράσης κο Κωνσταντίνο Αναστασόπουλο.

Επιβεβαιώνω ότι
• έχω διαβάσει τις πληροφορίες που περιέχονται στο έντυπο συγκατάθεσης μετά από ενημέρωση για αυτή τη μελέτη,
• είχα την ευκαιρία να κάνω ερωτήσεις σχετικά με τα εργαστήρια και είμαι ικανοποιημένος-η με τις απαντήσεις και τις επεξηγήσεις που μου δόθηκαν,
• μου δόθηκε ο χρόνος και η ευκαιρία να διαβάσω τις πληροφορίες προσεκτικά και να αποφασίσω για το αν θα συμμετάσχω στη μελέτη αυτή, και
• Κατανοώ ότι οι πληροφορίες και τα δεδομένα που θα παρέχω κατά τη διάρκεια των διαδικασιών της μελέτης θα αξιοποιηθούν μόνο για ερευνητικούς σκοπούς και σε περίπτωση που τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιευτούν ή παρουσιαστούν σε συνέδρια δε θα συμπεριληφθούν πληροφορίες που θα αποκαλύπτουν την ταυτότητά μου.
• Έχω λάβει ικανοποιητικές εξηγήσεις για τη διαχείριση των προσωπικών μου δεδομένων, η οποία θα λάβει χώρα σύμφωνα με όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
• Έχω κατανοήσει ότι τα αρχεία/δεδομένα της μελέτης που με αφορούν θα διατηρηθούν για πέντε (5) χρόνια σε κατάλληλα φυλασσόμενο χώρο της Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας και μετά το πέρας αυτού του διαστήματος θα καταστραφούν. Επιπλέον, τα δεδομένα που καταχωρίζονται σε ηλεκτρονικά αρχεία φυλάσσονται σε Η/Υ ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή, προστατευόμενα από κωδικό πρόσβασης και ονοματισμένα με μοναδικό κωδικό αντί για το όνομά μου, προκειμένου να διασφαλιστεί πλήρως η ανωνυμία μου.
• Κατανοώ ότι αν επιθυμήσω μπορούν τα δεδομένα μου να καταστραφούν.
• Συμφωνώ να αποθηκευτούν οι πληροφορίες/δεδομένα που θα παρέχω προκειμένου να αξιοποιηθούν και σε μελλοντικές ερευνητικές μελέτες.
• Έχω κατανοήσει ότι, εάν κατά τη διάρκεια της συμμετοχής μου στα εργαστήρια/μελέτη και από τις πληροφορίες που θα παράσχω, το ερευνητικό προσωπικό έχει βάσιμη αιτία να πιστεύει ότι υφίσταται κακοποίηση ανήλικου/υπερήλικου, παρόλο που θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να προστατεύσει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών μου, υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και είναι πιθανό οι δικαστικές αρχές να απαιτήσουν πρόσβαση στις πληροφορίες που έχω παράσχει κατά τη διάρκεια της μελέτης.
• Έχω κατανοήσει ότι, εάν κατά τη διάρκεια της συμμετοχής μου στη μελέτη και από τις πληροφορίες που θα παράσχω, το (ερευνητικό) προσωπικό έχει βάσιμη αιτία να πιστεύει ότι είμαι σε κίνδυνο για αυτοκτονία ή να βλάψω τον εαυτό μου με όποιο άλλο τρόπο, υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Κατανοώ ότι η συμμετοχή μου στα εργαστήρια είναι απολύτως εθελοντική και μπορώ να αποχωρήσω, ακόμα και μετά από την υπογραφή του συγκεκριμένου εγγράφου:
• όταν το επιθυμήσω,
• χωρίς καμία εξήγηση
• ή να αρνηθώ να απαντήσω σε συγκεκριμένες ερωτήσεις και να συνεχίσω να συμμετέχω.

Επιπλέον, κατανοώ ότι:
• σε περίπτωση που αισθανθώ άβολα ή συναισθηματικά αναστατωμένος-η όταν απαντάω σε κάποιες από τις ερωτήσεις, μπορώ ανά πάσα στιγμή εάν θέλω να κάνω ένα διάλειμμα ή να αποχωρήσω.
• ενδέχεται το ερευνητικό προσωπικό να ζητήσει την απόσυρσή μου από τα εργαστήρια/μελέτη, χωρίς την άδειά μου, εάν κρίνει ότι είναι προς όφελός μου.

Κατανοώ ότι εάν έχω περαιτέρω ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με αυτή τη μελέτη/έρευνα, μπορώ να επικοινωνήσω με τους/τις Υπευθύνους
Αγγελική Γιαννοπούλου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: agianop@upatras.gr τηλέφωνο επικοινωνίας 2610969615 και Σοφία Νικολαΐδη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: s.nikolaidi@epapsy.gr τηλέφωνο επικοινωνίας 21 0805 6920.

Έχω ενημερωθεί ότι για τυχόν παράπονα ή καταγγελίες σχετικά με τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να επικοινωνήσω με την Αγγελική Γιαννοπούλου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: agianop@upatras.gr τηλέφωνο επικοινωνίας 2610969615 ή τη Σοφία Νικολαΐδη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: s.nikolaidi@epapsy.gr τηλέφωνο επικοινωνίας 21 0805 6920.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, συμφωνώ να συμμετέχω στην μελέτη αυτή.

Θα λάβω το πλήρες αντίγραφο του εντύπου συγκατάθεσης