Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Προγράμματα Σπουδών

Σκοπός του έργου ήταν η αναβάθμιση του επιπέδου των σπουδών μέσω δύο βασικών αξόνων της ενέργειας σε επίπεδο ανταγωνιστικό προς τα διεθνή πρότυπα. Ειδικότερα η επιχειρούμενη αναβάθμιση θα προέκυπτε από τις εξής δράσεις:

 • Παροχή στους φοιτητές Βιβλιοκάρτας (ΒιΚα), που προήγαγε και διασφάλιζε τους σκοπούς της συμπληρωματικότητας προς το βασικό σύγγραμμα με τη χορήγηση π.χ. δευτέρου συγγράμματος.
 • Ριζοσπαστικό εκσυγχρονισμό του ήδη υπάρχοντος εκτυπωτικού κέντρου του Ιδρύματος με την τεχνολογική, οργανωτική και λειτουργική αναβάθμισή του. Η δημιουργία σύγχρονου εκτυπωτικού κέντρου είχε ως κύριο στόχο την ενίσχυση του μηχανισμού εκδόσεων, με αποτέλεσμα δραστική μείωση του κόστους εκτύπωσης των συγγραμμάτων και κατά συνέπεια δυνατότητα εκτύπωσης περισσοτέρων συγγραμμάτων αλλά και την ταχύτερη παράδοσή τους στους φοιτητές. Ο εκσυγχρονισμός του εκτυπωτικού κέντρου συνεπαγόταν τις εξής ενέργειες:
  – Αγορά εξοπλισμού ξηρογραφικού τύπου και offset (τετραχρωμίες), καθώς και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
  – Πρόσληψη προσωπικού για τη διαχείριση του Ε.Κ., τη δακτυλογράφηση κειμένων και την εκτύπωση και βιβλιοδεσία των συγγραμμάτων και λοιπού έντυπου υλικού.

Α. Βιβλιοκάρτα

Η καθιέρωση της πολλαπλής βιβλιογραφίας αλλά και η ευχερής και άμεση πρόσβαση των φοιτητών μέσω μιας άρτια οργανωμένης ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης στο συνολικό αποθεματικό της αενάως μεταβαλλόμενης και εμπλουτιζόμενης επιστημονικής γνώσης καθιστά τον έλληνα φοιτητή ισότιμο συμμέτοχο και εταίρο των σύγχρονων πρακτικών και μέσων μεταλαμπάδευσης της επιστημονικής γνώσης. Ακόμη η καθιέρωση της πολλαπλής βιβλιογραφίας προάγει την διαφορετικότητα της επιστημονικής σκέψης και συμβάλλει στη διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών ευπροσάρμοστων στο καθεστώς της ασυνεχούς αλλαγής της σύγχρονης διεθνούς πραγματικότητας.

Στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής εμφανίστηκε ως αρωγός το εν λόγω έργο, το οποίο αφορούσε τα Συγγράμματα και κλήθηκε να αντιμετωπίσει την πρόκληση της δημιουργίας νέων, εκσυγχρονισμένων και λειτουργικών θεσμών, με δύο βασικούς κατευθυντήριους άξονες:

 • την εφαρμογή του δόγματος “ισάριθμες και ισοδύναμες ευκαιρίες σε όλους” και
 • την εκμετάλλευση-αξιοποίηση όλων των παρεχομένων δυνατοτήτων (οριζόντιες δράσεις, υπάρχουσα υποδομή κλπ.), με απώτερο στόχο το εθνικό όφελος.

Ο φοιτητής που επρόκειτο να παρακολουθήσει το επιλεγμένο, στα πλαίσια του Προτεινόμενου Έργου, Μάθημα (πιλοτική εφαρμογή), θα παραλάμβανε από την Αρμόδια Πανεπιστημιακή Υπηρεσία (πχ. Βιβλιοθήκη ή Εκτυπωτικό Κέντρο) τη Βιβλιοκάρτα.

Η αξιοπιστία της προτεινόμενης διαδικασίας θεωρήθηκε πως ενισχύεται από την απλότητα και τη διαφάνεια των προτεινόμενων ενεργειών, χωρίς να είναι απαραίτητοι πολύπλοκοι και αλληλο-επικαλυπτόμενοι μηχανισμοί εφαρμογής και ελέγχου.

Συνοπτικά, τα συμπεράσματα που σχετίζονται με την προτεινόμενη διαδικασία ήταν:

 • Παρεχόταν η δυνατότητα σε κάθε φοιτητή να επενδύσει σε γνώση στο βαθμό που αυτός επιθυμεί, εκτός του βασικού επιπέδου σπουδών (standard).
 • Δίνονταν κίνητρα στο φοιτητή για την επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου.
 • Το κόστος ήταν ελάχιστο σε σχέση με τις παρεχόμενες δυνατότητες.
 • Το κόστος της Βιβλιοκάρτας θα επιβάρυνε το έργο στην πιλοτική του φάση.
 • Οι Βιβλιοκάρτες ήταν ανακυκλώσιμες, άρα το κόστος προμήθειάς τους ήταν εφ’ άπαξ.

Η εφαρμογή του Προτεινόμενου Έργου σε πιλοτική κλίμακα θα αποτελούσε τον βέλτιστο θεσμικό-χρηματοοικονομικό αναλυτή, τα πορίσματα του οποίου, αξιόπιστα και εμπεριστατωμένα, θα ήταν δυνατόν να εφαρμοσθούν σε όλα τα Τμήματα του Παν/μίου Πατρών.

Β. Εκτυπωτικό Κέντρο

Η δημιουργία σύγχρονου εκτυπωτικού κέντρου είχε ως στόχο την ενίσχυση και εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου μηχανισμού εκδόσεων. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα μικρότερο κόστος εκτύπωσης των συγγραμμάτων (και κατά συνέπεια δυνατότητα εκτύπωσης περισσοτέρων συγγραμμάτων) αλλά και πιο σύντομη παράδοση των συγγραμμάτων αυτών στους φοιτητές. Στις βασικές επιδιώξεις εκσυγχρονισμού του Εκτυπωτικού Κέντρου ήταν η δημιουργία μονάδος εκτύπωσης έγχρωμων εντύπων με την αγορά του κατάλληλου εξοπλισμού και την απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού.

Στοιχεία έργου

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ I)
ΕΡΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 01.01.98
 • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ 31.12.99
 • ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΕΚΑΤ. ΔΡΧ.) ΕΠΕΑΕΚ ( Εθνική και Κοινοτική Συμμετοχή):
  – 1998: 69,250
  – 1999: 30,750
  – ΣΥΝΟΛΟ: 100,000