MathSciNet

MathSciNet
MathSciNet
Πανεπιστήμιο Πάτρων
1864-
https://mathscinet.ams.org/mathscinet