Cardiovascular research

Cardiovascular research
0008-6363
Πανεπιστήμιο Πάτρων
1996-2013
https://academic.oup.com/cardiovascres/issue