African studies bulletin

African studies bulletin
0568-1537
Πανεπιστήμιο Πάτρων
1958-1969
https://www.jstor.org/journal/afristudbull
Συνεχίζεται από: African studies review