African studies review

African studies review
0002-0206
Πανεπιστήμιο Πάτρων
1970- (3 years)
https://www.jstor.org/journal/afristudrevi
Συνεχίζει το: African studies bulletin. Απορρόφησε το: ASA review of books