American anthropologist

American anthropologist
0002-7294
Πανεπιστήμιο Πάτρων
1888- (7 years)
https://www.jstor.org/journal/ameranth
Συνεχίζει το: Transactions of the Anthropological Society of Washington