American ethnologist

American ethnologist
0094-0496
Πανεπιστήμιο Πάτρων
1974- (7 years)
https://www.jstor.org/journal/amerethn