Contemporary sociology

Contemporary sociology
0094-3061
Πανεπιστήμιο Πάτρων
1972- (2 years)
https://www.jstor.org/journal/contsoci