Cultural anthropology

Cultural anthropology
0886-7356
Πανεπιστήμιο Πάτρων
1986- (7 years)
https://www.jstor.org/journal/cultanth