International affairs (1931)

International affairs (1931)
1473-8104
Πανεπιστήμιο Πάτρων
1931-1939
https://www.jstor.org/journal/inteaffaroyains2
Συνεχίζει το: Journal of the Royal Institute of International Affairs. Συνεχίζεται από: International affairs review supplement