International organization

International organization
0020-8183
Πανεπιστήμιο Πάτρων
1947-(3 years)
https://www.jstor.org/journal/inteorga